ប្រយ័ត្នស៊យធំ ដោយសារការឃោសនាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហ័សតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា នាពេលថ្មីៗនេះមានការផ្ញើសារទាក់ទងក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ឃោសនាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហ័ស ដោយមិនចាំបាច់មានឯកសារ ឬទ្រព្យបញ្ចាំនៅភ្នំពេញ ក៏ដូចជានៅបណ្តារាជធានី ខេត្ត-ក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអះអាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះអាចប្រឈមនឹងការចាញ់បោក ល្បិចលករបស់ឈ្មួញចងការប្រាក់ និងហានិភ័យផ្សេងៗជាយថាហេតុ ដោយសារតែទង្វើទាំងនោះជាអំពើខុសច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលទាំងនោះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត៕

អត្ថបទ៖ សេម

ប្រភព៖ Khmer Note