ស៊ែរឲ្យបងៗ passapp បានប្រយ័ត្នផង! ជិះ Passapp វិលចុះវិលឡើង អស់ ៣ ម៉ឺនជាង អត់ឲ្យលុយហើយ វាយម្ចាស់ Passapp បែកភ្នែកទៀត រួចដើរចូលខារ៉ាអូខេ ធ្វើព្រហើយ

ផ្សាយផ្ទាល់៖យុវជនម្នាក់ជិះកង់បីមិនអោយលុយហើយវាយម្ចាស់កង់បីបែកភ្នែកហើយទាញកាំបិតបុ័ងតោដេញកាប់ម្ចាស់កង់បីទៀត រួចដើរចូលទឹកផឹកសុីក្នុងខារ៉ា មូន ធ្វើព្រងើយមានអីចុងក្រោយជាប់ខ្នោះ(ករណីនេះនៅផ្លូវ២០០៤ មុខហាងខារ៉ាអូខេ មូន) ប្រភព៖ វីញូ

ផ្សាយផ្ទាល់៖យុវនម្នាក់ជិះកង់បីមិនអោយលុយហើយវាយម្ចាស់កង់បីបែកភ្នែកហើយទាញកាំបិតបុ័ងតោដេញកាប់ម្ចាស់កង់បីទៀត រួចដើរចូលទឹកផឹកសុីក្នុងខារ៉ា មូន ធ្វើប្រងើយមានអីចុងក្រោយជាប់ខ្នោះ(ករណីនេះនៅផ្លូវ២០០៤ មុខហាងខារ៉ាអូខេ មូន)

Posted by វី ញូ on Friday, 28 September 2018