ជួយចែលរំលែកបន្តផង! ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹង និងពិភពលោកបានស្គាល់ភ្លេងខ្មែរយើង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលខំរក្សា និងលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរយើង!

ជួយចែលរំលែកបន្តផង! ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹង និងពិភពលោកបានស្គាល់ភ្លេងខ្មែរយើង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលខំរក្សា និងលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរយើង! ឧបករណ៍ភ្លេងច្រើប្រភេទ ដែលបង្កើតឡើងវិញ! ដោយលោកបាទ្រីក ជនបារាំងក្រោយពេលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតាមប្រាង្គប្រាសាទនានាក្នុងស្រុកខ្មែរ។

Posted by ឈាន សុខា – CHHEAN SOKHA on Thursday, 20 September 2018