គួរឱ្យខ្លាចមែន!! តើមួយណាខ្លាំងជាង? ឃើញឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នាទាំង ៣២សន្លឹក នេះហើយពិតជារន្ធត់ណាស់

ធម្មជាតិបង្កើតមកមានសត្វពីរប្រភេទគឺ មានតូចមានធំ។ ជាធម្មតាសត្វប្រភេទតូចៗប្រកដជាមិនហ៊ានជាមួយអាធំឡើយ តែរូបភាពទាំងនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា សត្វដែលខ្លាំងមិនសំអាងលើមាឌនោះទេ គឺសំខាន់លើកំលាំង និងភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួន ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ KH Empire យើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទសនាកម្រងរូបភាព

ប្រភព៖ Khempire