កង់បីដែលជាស្នាដៃ​កូនខ្មែរផលិត​ដោយ​លោក ញាន ផល្លឹក លក់ដាច់ណាស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

យោងតាមប្រភពរបស់គណនីហ្វេសបុកChenda Maxis Aktel បានឲ្យដឹងថា៖ កង់បីដែលជាស្នាដៃ​កូនខ្មែរផលិត​ដោយ​លោក ញាន ផល្លឹក លក់ដាច់ណាស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ចុះហេតុអីនៅក្នុងគ្មាននរណាទិញយកប្រើ គួរណានំាគ្នាទិញយកប្រើ ខ្មែរគួរតែជួយគ្នាគំាទ្រផលិតរបស់ខ្មែរដូចគ្នា គុណភាពល្អណាស់ ល្អជាងកង់បីដែលនំាចូលមកពីក្រៅប្រទេសទៀត ដឹកក៏បានច្រើននាក់ បើនៅហ្វីលីពីន នរណាក៏ស្គាល់កង់បីខ្មែរដែរ។ ប្រភព៖ Chenda Maxis Aktel